Gården Sørnes

Gården (bruksnr. 3) ligger på vestenden av Sørneset og grenser i nord til Sørnesvågen. I 1800 kjøpte sorenskriver Ole Severin Kildal Magdevågneset på Sørneset, som frem til 1818 ble regnet som en del av gården Store-Nørve. Det er her på vestenden av Sørneset våningshuset på bruksnr. 3 står i dag. I 1803 heter det om stedet: "Ingen kornavling, føder 3 kiør, saar 1 tønde poteter der i det forrige aar gav kun 3 fold. Stedet har en god havn og en fortrinlig beliggenhed til et handelssted." Hovedbygningen var 42 alner lang og 16 bred, var bygd av tømmer, og taktekkingen var rød tegl. I tillegg var der borgstue, stabbur, naust, fjøs med steinløe, eldhus, uthus, tømmerbod på to etasjer og en brygge av tre. I 1844 ble gården delt i 3 bruk, og dette bruket ble i 1865 solgt til Iver Andreas Rasmussen Helsem, som kom hit som forpakter 14. april 1860. Eier av gården dengang var Karen Friis Lindholm, født Wind. Hun var først gift med sorenskriver Kildal, og da han døde giftet hun seg med fullmektigen hans, Nathan Lindholm. Slik kom eiendommen inn i vår families eie. 

20.12.1865: Min tippoldefar Iver Rasmussen Kjølaas (Sørnes) kjøpte bruket av enkefru Lindholm for 500 speciedaler.
26.01.1889: Min oldefar Johan Jensen Aase (Sørnes) kjøpte bruket av sin svigerfar, Iver Rasmussen Sørnes for kr. 1.400.
10.05.1937: Min bestefar Sigfred Olai Johansen Remvik kjøpte bruket av sin svigerfar, Johan Jensen Sørnes for kr. 6.000.


SørnesetHuset på Sørnest